Jan II Kazimierz Waza

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Jan II Kazimierz Waza
Data urodzenia 22.03.1609, godz. 4:00
Miejscowość Kraków ( 50°03′N 19°56′E)
Strefa czasowa GMT+1:20
Słońce 2° Barana
Księżyc 20° Wagi
Ascendent 2° Wodnika
Horoskop Jana II Kazimierza Wazy

Biografia

Król Polski w latach 1648-1668, tytularny król Szwecji do 1660 z dynastii Wazów. Syn króla Polski i Szwecji Zygmunta III Wazy i Konstancji Habsburżanki, arcyksiężniczki austriackiej. Przyrodni brat Władysława IV Wazy. Kawaler Orderu Złotego Runa. Abdykował w 1668 roku, przerywając ciągłość dynastyczną. Był ostatnim członkiem rodu Wazów blisko spokrewnionym z Jagiellonami. Młodość upłynęła przyszłemu królowi w znacznym stopniu na wojowaniu. W 1629 ojciec zabrał go do Prus na wyprawę przeciwko Szwedom.

Wygrał rywalizację o tron polski ze swoim bratem Karolem Ferdynandem, biskupem wrocławskim. W 1649 ożenił się z Marią Ludwiką Gonzaga, wdową po Władysławie IV. Panowanie Jana Kazimierza było okresem nieustannych walk prowadzonych ze wszystkimi nieomal sąsiadami Rzeczypospolitej. W latach 1649-1651 toczył wojnę z Kozakami i Tatarami, 1654-1656 z Moskwą i Kozakami, 1656-1660 ze Szwecją (wojna północna), wspomaganą przez elektora brandenburskiego i księcia siedmiogrodzkiego. W latach 1660-1661 ponownie prowadził wojnę z Moskwą. [1]

Jan Kazimierz nie był dobrym politykiem, nie stworzył sobie żadnej siły politycznej, na której mógłby oprzeć swe rządy. Zrzekł się korony i emigrował do Francji, zmarł w Paryżu. Współcześni oceniali go bardzo surowo. Od pierwszych liter jego monogramu “Ioannes Casimirus Rex” mówiono o nim “Initium Calamitatis Regni” – początek nieszczęść królestwa. Po 80 latach panowania Wazów Rzeczpospolita znajdowała się w opłakanym stanie. Wojny na południowym wschodzie, w Inflantach, a zwłaszcza „potop szwedzki”, który zalał prawie cały kraj, bardzo poważnie zrujnowały gospodarkę kraju. Ludność zmniejszyła się o ok. 30% i wynosiła 6-7 mln, większość gruntów leżała odłogiem, tak znacznie zmniejszyła się produkcja zbóż.


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii

Kluczowe wydarzenia

 • 10 maja 1638 do lutego 1640 - zatrzymał się na postój we Francji pozostającej w wojnie z Hiszpanią, gdzie został aresztowany na rozkaz kardynała Richelieu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Hiszpanii. Uwolniony po interwencji poselstwa Rzeczypospolitej, które przybyło do Paryża pod kierownictwem wojewody smoleńskiego Krzysztofa Korwina Gosiewskiego.
 • 16 maja 1646 - otrzymał od papieża godność kardynalską. Nieco wcześniej, wbrew woli królewskiej, wyjechał do Włoch i wstąpił do zakonu jezuitów w Loreto, który opuścił jednak już po dwóch latach nowicjatu.
 • 20 listopada 1648 - po śmierci brata, Władysława IV Wazy, Jan II Kazimierz Waza został obrany królem Rzeczypospolitej, po sześciu miesiącach trwającej wolnej elekcji
 • 17 stycznia 1649 - w katedrze wawelskiej arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Maciej Łubieński koronował Jana Kazimierza na króla Polski [2]
 • 30 maja 1649 - doszło do zawarcia małżeństwa Ludwiki [3] i Kazimierza
 • 28 czerwca-10 lipca 1651 - król dzięki swoim zdolnościom strategicznym odniósł świetne zwycięstwo nad połączonymi wojskami kozacko-tatarskimi w bitwie pod Beresteczkiem [4] i zmusił Kozaków do podpisania mniej korzystnej dla nich ugody w Białej Cerkwi
 • 1655 - wojska szwedzkie wkroczyły do Rzeczypospolitej. Była to kontynuacja wojen, jakie ze Szwedami prowadził Zygmunt III Waza, a później także Władysław IV, gdyż nie skończyły się one traktatem pokojowym, a tylko rozejmem w Sztumskiej Wsi [5]
 • 20 listopada 1655 - król wydał uniwersał opolski do narodu, wzywając w nim wszystkie stany do zbrojnego powstania przeciwko Szwedom [6]
 • 8 stycznia 1656 - król datował „Manifest wzywający chłopów do walki”
 • 1 kwietnia 1656 - złożenie przez króla Jana ślubów lwowskich podczas mszy świętej odprawianej przez nuncjusza Pietro Vidoniego przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. Kraj był prawie w całości opanowany przez Szwedów i Rosjan. Przyrzeczenia królewskie miały poderwać do walki z najeźdźcami nie tylko szlachtę, ale i cały lud. Monarcha oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Boskiej, którą nazwał Królową Polski i obiecał, że poprawi sytuację chłopów i mieszczan, kiedy tylko kraj zostanie uwolniony spod okupacji. [7]. Śluby lwowskie mogą mieć symboliczny związek z oblężeniem Jasnej Góry [8], mającej miejsce pomiędzy 18 listopada a 27 grudnia 1655.
 • 26 września do 23 grudnia 1657 - dowodził oblężeniem Torunia
 • 16 września 1668 - Jan II Kazimierz Waza zrzekł się korony
 • 30 kwietnia 1669 - wyjechał do Francji, gdzie uzyskał niezwykle dochodowe opactwo Saint-Germain-des-Prés, którego został 76 opatem.
 • 16 grudnia 1672 - zmarł cztery lata po abdykacji. Podobno przyczyną zgonu był atak apopleksji jakiego doznał po otrzymaniu wiadomości o upadku Kamieńca Podolskiego.

Ciekawostki

 • Jan Kazimierz miał dwójkę dzieci, Marię Annę Teresę [9] oraz Jana Zygmunta [10]. Żyły one bardzo krótko: córka nieco ponad rok, syn niewiele ponad półtora miesiąca.


 • Podczas sejmu w 1661 roku Jan Kazimierz w czasie przemówienia argumentował sens przeprowadzenia elekcji vivente rege i trafnie wtedy przepowiedział rozbiory Polski (tzw. przepowiednia Jana Kazimierza). Mówił bowiem: Moskwa i Ruś odwołają się do ludów jednego z nimi języka i Litwę dla siebie przeznaczą; granice Wielkopolski staną otworem dla Brandenburczyka, a przypuszczać należy, iż [ten] o całe Prusy certować [starać się] zechce, wreszcie Dom Austriacki spoglądający łakomie na Kraków nie opuści dogodnej dla siebie sposobności i przy powszechnym rozrywaniu państwa nie wstrzyma się od zaboru. Powtórzył podobne słowa w czasie sejmu abdykacyjnego.


 • O abdykacji króla Jana Kazimierza: Sekretarz królewski tak to zrelacjonował:


"Nie tajno to niektórym z Wszmściów, że nie od małego czasu, jeszcze dobrze za żywota ś. p. królowej Jejmści, a nie dopieroż po jej śmierci postanowił JKMść abdicare regno. Dotąd konfederacya wojska, wojna moskiewska i moyus interni civiles tamowały ten zamysł, żeby był rpltej o tak wielu zamieszania interregni pericula nie przydawał. Teraz z łaski bożej, kiedy ab intra pokój i z Moskwą przymierze, już tę intencyją swoją jako najprędzej ad effectum deducere postanowił. Miał JKMść in a teraz różne w tem konsyderacye swoje prywatne, osobliwie zdrowiu swemu słabemu i pracom regnandi już neizdolnego i sumienia swego, które JKMci persuadet, aby inter curas principis et extremum vitae terminum dał sobie to interstitium na potrzebną każdemu, osobliwie monarsze, rezolucyją. A osobliwie przywodzi do tego JKMści boni et quitis publicae respekt. Widzi bowiem JKMść, że złość ludzka świątobliwe JKMści intencyje źle tłumacząc i ustwicznie rpltą o poniewolnej elekcyi suspicyjami mieszając, uspokoić się inaczej nie może, tylko kiedy JKMść per exinanitionem siebie samego da dowód mołości swojej do rpltej, o onę in liberrimo postanowi elekcyi wolnej exercito".

/"Stefana Franciszka z Prószcza Medekszy sekretarza Jana Kazimierza, Sędziego Ziemskiego Kowieńskiego księga pamiętnicza wydarzeń zaszłych na Litwie 1654-1668" z rękopismu powierzonego Akademii wyd. Władysław Seredyński "Scriptore Rerum Polonicarum" t. 3, Kraków 1875/ '

Źródło wypowiedzi - FORUM: http://forum.historia.org.pl/topic/4768-abdykacja-jana-ii-kazimierza-wazy/

Źródło horoskopu

Zygmunt Wdowiszewski, s. 232 (III. 1.), Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce, Wydawn. Avalon, 2005.

"Urodził się na zamku krakowskim dnia 22 marca 1609 roku, o godzinie 4 rano, jako syn Zygmunta HI i Konstancji arcyksiężnej austriackiej".


Mniej szczegółowa informacja jest zawarta także w książce: Leszek Podhorodecki, s. 107, Wazowie w Polsce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985.

"Drugi syn noszący to imię, przyszły król polski, urodził się wczesnym rankiem 22 marca 1609 roku na zamku krakowskim".

Horoskop polskiego króla jest też omawiany (str. 46) w "Collection of Nativities" Johna Gadbury'ego z 1662 roku.


Informację dostarczył Mirosław Czylek